دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/12/1 دوره فشرده مکالمه 1

تاریخ شروع: 1399/1/2 دوره فشرده مکالمه 1

زبان آموزان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون تعیین سطح می توانند در این دوره آنلاین شرکت کنند.

تاریخ شروع: 1398/11/27 دوره فشرده مکالمه 1

زبان آموزان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون تعیین سطح می توانند در این دوره آنلاین شرکت کنند.

تاریخ شروع: 1398/10/1 introduction

تاریخ شروع: 1398/10/1 Live Streaming